پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
اخبار مهم:
اعلام نتایج مسابقات قرآنی

اعلام نتایج مسابقات قرآنی فرهنگیان استان همدان 1396

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی حفظ "آقایان"

دانلود

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی قرآئت "آقایان"

دانلود

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی حفظ " خواهران"

دانلود

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی قرائت " خواهران"

دانلود

اعلام نتایج مسابقات قرآنی دانش آموزان استان همدان 1396

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی قرائت "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی قرائت "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی حفظ "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی حفظ "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی حفظ ویژه ی "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی حفظ ویژه "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی اذان "پسران"

دانلود دوره اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی احکام "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی صحیفه "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی نهج البلاغه "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی ترتیل "پسران"

دانلود دوره ی اول

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی صحیفه "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی احکام "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی ترتیل "دختران"

دانلود دوره ی اول

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی تفسیر "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی تفسیر "دختران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی نهج البلاغه "پسران"

دانلود دوره ی اول

دانلود دوره ی دوم

اعلام نتایج مسابقات قرآنی

رشته ی مداحی "پسران"

دانلود

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه